VIR SOFINANCIRANJA:

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU & SLO)
3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2
Podpora za založbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017

Začetek izvajanja dejavnosti: 30.11.2017

NAZIV AKTIVNOSTI

Naložba v izgradnjo skladiščnega prostora in nakup opreme za potrebe predelave grozdja v vino.

POVZETEK:

Sporti d.o.o. je družba, ki ima v svojem portfelju poslovnih dejavnosti poleg oglaševanja in urejanja prometnih tokov tudi vinarstvo, ki predstavlja glavno in osrednjo dejavnost družbe.

Lastniki družbe so člani družine Zajc, ki so v takšnem poslovnem okvirju udejanjili svoje tradicionalno vinarsko izročilo, zato vinarski program poteka pod blagovno znamko Klet/Vina Zajc. V družbi obdelujemo cca 10ha vinogradov in na njih pridelamo cca 1/5 vseh potreb po grozdju namenjenega lastni vinarski dejavnosti. Preostale 4/5 predstavlja odkup grozdja na trgu. Že več kot desetletje predstavlja vinarstvo Zajc osrednjo klet za odkup in predelavo grozdja v regiji in združuje preko 150 vinogradnikov.

Vinarske smeri družbe so cviček, modra frankinja, rumeni muškat, rose in vina posebnih trgatev. Predvidena investicija predstavlja pomemben mejnik na razvojni poti regionalnega vinarstva, saj ravno preko inovacij  in tehnoloških izboljšav omogoča ponujanje novih izdelkov, uvajanje novih prodajnih poti, zviševanje kakovosti, izboljšanje ekonomike. Stik z regijo preko lokalnih vin pa omogoča sekundarne učinke v prostoru in odpira nove možnosti poslovnega razvoja.

CILJI

  • Optimizacija skladiščenja
  • Optimizacija proizvodnih procesov
  • Tehnološko izboljšanje procesa predelave
  • Racionalnejša izraba delovne sile in prostora.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Izgradnja skladiščnih prostorov

Predstavlja pomemben korak v smeri tehnoloških izboljšav. Pri določanju kriterijev novega skladišča smo sledili naslednjim usmeritvam:

-          Optimizacija proizvodnih procesov (uvajanje novih vinskih proizvodov, povečevanje serij polnitev posameznega tipa vina, uvajanje novih embalažnih enot)

-          Optimizacija logističnih poti (logistika poti pomembno vpliva na porabo časa in energije pri pridelavi in hrambi vina, logistične poti bodo krajše in izraba prostora boljša)

-          Izraba prostora (z novim skladiščem se na delu posesti, ki je sicer v prostoru degradiran, z izgradnjo odpirajo nove razvojne možnosti kleti)

-          Zmanjšanje potrebe po energiji za vzdrževanje ustreznih temperaturnih režimov (postavitev skladišča na severno stran in v senco obstoječega objekta ter ustrezna izolacija pasivno bistveno izboljšujeta energetsko bilanco dejavnosti. Hkrati bo uporabljena tudi sodobna hladilna tehnika).

-          Blagodejen vpliv na podobo krajine (umestitev skladišča med obstoječe objekte in zato v okolju komaj opazno ter zato minimalno degradiralo okolje. Z uporabo sodobnih arhitekturnih prijemov pa bo njegovo pročelje okolju prispevalo urejenost in tako prinašalo dodano vrednost).

Tangencialni filter

Razvoj znanosti omogoča pridelavo vin boljše kakovosti z minimalnim deležem neželenih snovi. Za izvajanje in vodenje sodobne vinarske proizvodnje pa je potrebna sodobna tehnologija. Zelo pomemben korak v razvoju sodobnega vinarstva je sodobna filtrirna tehnika.

Peristaltična črpalka

Peristaltična črpalka omogoča enega najnežnejših načinov transportiranja tekočih oz. tekočin z nižjo viskoznostjo. Skladno z zahtevo hitre in nežne predelave grozdja ter naknadno transportiranja mošta, fermentirane drozge in vina je peristaltična črpalka ena najboljših tehnoloških rešitev. Kljub velikosti je črpalka mobilna in se jo  praviloma uporablja ob cisternah z vinom. Kapaciteta črpalke je prilagojena kapaciteti vseh ostalih procesov kjer bo vključena.

Stiskalnica - preša za grozdje

Kakovost vina se definira v vinogradu.  Drug aksiom je, da morajo biti postopki od trte do soda (cisterne) čim krajši in prisotnost kisika čim manjša. Pri predelavi grozdja je namreč oksidacija praviloma velik sovražnik kakovosti vina. Glede na velikost kleti in količine predelanega grozdja, se je izkazalo, da potrebujemo dodatno prešo še posebej pri predelavi belih vin. Nova preša bo bistveno skrajšala čas od obiranja grozdja do iztiskanja mošta in tako posledično izboljšala kakovost vina. Preša bo naložba predvsem v kakovost in varnost. Največja dodana vrednost nove preše bo v možnosti natančnega izbiranja trenutka stiskanja in ne podrejanja pritisku predelovalnih količin. V kombinaciji z obstoječo prešo bo delo potekalo sinhrono in bistveno hitreje.

Cisterne za vino s plavajočim plovcem    

Klet že razpolaga z naborom posod, ki so optimalne za hrambo vina. Izkazalo se je, da pri hranjenju manjših količin vina (predvsem višje kakovosti), obstoječ volumen cistern presega dejanske količine teh vina, kar pomeni, da je nad vinom zračni mehur, ki ga sedaj nadomeščamo z inertnimi plini. V ta nemen uporabljamo CO2, dušik, argon oz. mešanice teh plinov. Da bi se temu izognili, smo v sklopu naložbe kupili posode s plavajočim plovcem. To so na nek način posode z variabilnim volumnom. Te posode niso namenjene povečevanju predelovalnih količin temveč bodo omogočale hranjenje že formiranih vin z minimalno kontaktno površino vina z zrakom ter tako posledično dvigovanjem kakovosti vin v kleti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati novo zgrajenega skladiščnega prostora:

-          Optimizacija proizvodnih procesov (uvajanje novih vinskih proizvodov, povečevanje serij polnitev posameznega tipa vina, uvajanje novih embalažnih enot)

-          Optimizacija logističnih poti (logistika poti pomembno vpliva na porabo časa in energije pri pridelavi in hrambi vina, logistične poti bodo krajše)

-          Izraba prostora (z novim skladiščem se na delu posesti, ki je sicer v prostoru degradiran, z izgradnjo odpirajo nove razvojne možnosti kleti)

-          Zmanjšanje potrebe po energiji za vzdrževanje ustreznih temperaturnih režimov (postavitev skladišča na severno stran in v senco obstoječega objekta ter ustrezna izolacija pasivno bistveno izboljšujeta energetsko bilanco dejavnosti. Hkrati bo uporabljena tudi sodobna hladilna tehnika).

-          Blagodejen vpliv na podobo krajine (skladišče bo umeščeno med obstoječe objekte in bo zato v okolju komaj opazno ter zato minimalno degradiralo okolje. Z uporabo sodobnih arhitekturnih prijemov pa bo njegovo pročelje okolju prispevalo urejenost in tako prinašalo dodano vrednost).

Pričakovani rezultati z uporabo nove vinarske oprem:

-          Skrajšanje procesov - prihranek časa in manjša obremenitev zaposlenih

-          Boljša energetska učinkovitost,

-          Boljši nadzor nad procesi in stabilizacija kakovosti.

Projekt finančnopodprt s strani Evropske unije.

Več o samem projektu naspletni strani PRP.

VIR SOFINANCIRANJA:

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU & SLO)
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1
Podpora za založbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Začetek izvajanja dejavnosti: 12.04.2017

 

VIR SOFINANCIRANJA:

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Naložba v nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

POVZETEK: Kmetijsko gospodarstvo je na javnem razpisu kandidiralo za sofinanciranje v nakup:

• traktorja za lažje in optimalnejše opravljanje faz dela

• oprtnih kosilnic za nego rastja pod trto in preprečevanje zaraščenja

• herbicidnega pršilnika za učinkovitejšo, kakovostnejše in hitrejše delo

• odstranjevalnika listja s trte za optimalnejše delo

• električnih škarij za razbremenitev delovne sile

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Z nakupom novega traktorja bomo imeli možnost sočasne uporabe večih priključkov oz. hkratno izvajanje večih faz del.

Herbicidni pršilnik bo omogočil hitrejše delo, natančnejše aplikacije škropiva in manjšo porabo herbicidov od dosedanje opreme.

Za vzdrževanje meja in preprečevanje zaraščenja bodo nepogrešljive oprtne kosilnice, medtem ko bomo z odstranjevalnikom listja s trte predvsem v vremensko neugodnih razmerah v kratkem času izvedli sicer dlje trajajoča opravila.

Z uporabo električnih škarij bodo v času spomladanske rezi delavci razbremenjeni, kar bo pomemben doprinos v fazi nege vinske trte.

Investicija v vso zgoraj navedeno opremo je nujno za dosego zastavljenih ciljev.

CILJI

• Tehnološko izboljšanje procesa pridelave

• Kakovostnejše, učinkovitejše in varnejše delo zavoljo uporabe strojev, ki so predmet investicije

• Povečanje varnosti pri delu s stroji

• Povečanje ekonomike obdelave površin

• Racionalnejša izraba delovne sile in opreme

• Zmanjšanje obremenjenosti okolja

PRIČAKOVANI REZULTATI

- Tehnološko bolj dovršena obdelava kmetijskih površin

- Izboljšanje uspešnosti delovne sile zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela

- zmanjšana obremenitev tal oz. erozije prsti

 

Projekt finančnopodprt s strani Evropske unije.

Več o samem projektu naspletni strani PRP.

 

VIR SOFINANCIRANJA:

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU & SLO)
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016
Začetek izvajanja dejavnosti: 1.6.2016

NAZIV AKTIVNOSTI

Z investicijo v biološko čistilno napravo bo predvsem zmanjšana poraba vode in urejeno zbiranje odpadnih voda.

Z investicijo v opremo – sterilizator bo v procesu stekleničenja zagotovljena višja kakovost. Hkrati se bodo optimirali stroški dela. Uporaba te naprave za sterilizacijo steklenic bo nosila pozitivne posledice v smislu izboljšanja kakovosti vina.

Zaboji za potrebe predelave bodo koristno prispevali k optimalnejši izrabi časa in prostora v fazi stekleničenja vin.

Nakup in vgradnja biološke čistilne naprave, nakup sterilizatroja steklenic, nakup zabojev za vino iz naslova ukrepa 4.2 podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leti 2016.

CILJI

• Tehnološko izboljšanje procesa predelave

• Racionalnejša izraba delovne sile in prostora.

• Urejanje odpadnih voda z biološko čistilno napravo, s čimer bo zagotovljen ugoden vpliv na okolje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- Tehnološko dovršen način predelave vin

- izboljšanje uspešnosti delovne sile zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela

- izboljšana izraba manipulativnega prostora

- zmanjšano odvajanje odpadnih voda in posledično pozitiven vpliv na okolje

SPORTI, d.o.o., Pod Trško goro 1, 8000 Novo mesto, t: 07 338 25 76